mgr Elżbieta Ogłuszko

pedagog

  • studium pomocy psychologicznej dla pracowników socjalnych i pedagogów,
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • rewalidacja ruchowa i emocjonalna,
  • komputer w pracy nauczyciela,
  • prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim,
  • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej „Gimnastyka mózgu wg P. Dennisona I i IT stopień,
  • program rozwoju komunikacji MAKATON,
  • Knill M. Knill Ch. Programy aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja, dotyk i komunikacja,
  • Ruch rozwijający Weroniki Sherbone,
  • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
unk2