mgr Elżbieta Ogłuszko

 • pedagog
 • studium pomocy psychologicznej dla pracowników socjalnych i pedagogów,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • rewalidacja ruchowa i emocjonalna,
 • komputer w pracy nauczyciela,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim,
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie kinezjologii edukacyjnej „Gimnastyka mózgu wg P. Dennisona I i IT stopień,
 • program rozwoju komunikacji MAKATON,
 • Knill M. Knill Ch. Programy aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja, dotyk i komunikacja,
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherbone,
 • sala doświadczania świata jako sposób na stymulację rozwoju zmysłów.
unk2